STICHTING KANSKAARTJE

 

Onze missie

Onze werkwijze

Onze organisatie

Sponsoren

 

Aanleiding

Geraakt door het lot van jongeren die veelal in hun kindsjaren het nodige hebben meegemaakt, hierdoor vaak al lange tijd niet meer thuis kunnen wonen, niet zijn opgegroeid in een warme, liefdevolle omgeving. Jongeren die in de fase van ontplooiing en ontwikkeling naar een zelfstandig bestaan een steuntje, en soms een duwtje, in de rug zo hard nodig hebben. Geïnspireerd door de drive van deze jongeren om te werken aan hun toekomst, helpt Stichting Kanskaartje door bijvoorbeeld samen te zoeken naar een studieplek, een stage- of werkplek, woongelegenheid of andere vormen van ondersteuning. Vertrouwend op en aanvullend aan jeugdzorg, de wil van individuen in de sector, het inzicht dat het ook anders kan. Overtuigd dit samen waar te maken. Want iedereen verdient een kans!

Problematiek

 • Kinderen met een verleden in jeugdzorg instellingen worden geacht vanaf een jaar of 16-18 klaar te zijn voor de maatschappij. De budgetten voor Jeugdzorg verschuiven in 2015 naar de gemeenten. Het is de verwachting dat jeugdzorg instellingen verder zullen worden gekort in hun budgetten. Het lukt lokale jeugdzorg instellingen tot nu toe onvoldoende om een lokaal netwerk te ontwikkelen en aan te spreken.
 • Stichting Kanskaartje is geen expert in het begeleiden van deze jonge volwassen, hiervoor is de hulp en verantwoordelijkheid van jeugdzorginstellingen vereist. 
 • Er zijn genoeg niet thuiswonende kinderen onder beheer van een zorginstelling die hulp kunnen gebruiken bij hun ontplooiing en ontwikkeling naar zelfstandigheid. Omdat zij onthecht zijn van hun thuissituatie ontbreekt het hen in ieder geval aan een warm nest, ouderlijke inspiratie en steun bij vorming en nastreven van hun ambitie, een netwerk en/of financiële steun op bepaalde belangrijke momenten.

Doelstelling;

 • Stichting Kanskaartje stelt zich ten doel via zorginstellingen niet thuiswonende kinderen / jong volwassenen te ondersteunen bij hun ontplooiing en ontwikkeling naar zelfstandigheid,
 • Wij willen dit  realiseren door tijd, steun, een woon/stage/werkplek, een mogelijkheid en/of geld beschikbaar te stellen vanuit een lokaal netwerk, daar waar zij dat kunnen gebruiken
 • Onze doelstelling is om binnen elke lokale samenwerking 100 kinderen te helpen
 • Wij willen uitgroeien naar een landelijk platform welke lokale zorginstellingen en de maatschappij (serviceclubs en sponsoren) bij elkaar brengt en samenwerking tot gevolg heeft.
 • Stichting Kanskaartje heeft de doelstelling dit digitaal en face to face te faciliteren waar voor tijd, expertise, inzet en budget nodig is.

Doelgroep:

 • Primair richten we ons op kinderen van  16 jaar en ouder: Die willen we ondersteunen in hun (weg naar) zelfstandigheid, faciliteren in woonplek, leerplek, stageplek, werkplek.
 • Secundair willen we ons ook inzetten voor de leeftijdsgroep van 12 – 16 jaar: stimuleren zelfvertrouwen en zelfontplooiing door bijvoorbeeld een teamsport. Langzaamaan de buitenwereld verkennen, een netwerk opbouwen.

Uitgangspunten:

 • Samenwerking met jeugdzorg instellingen staat centraal,
 • Verzoek om hulp komt vanuit interactie met / op initiatief van de zorginstelling
 • Elke vorm van hulp is vrijwillig maar niet vrijblijvend, onafhankelijk, niet wederkerig en vindt altijd plaats via de zorginstelling, zodat zorg en hulp elkaar blijven(d) versterken
 • Uitgangspunt is altijd om het kind centraal te stellen en daarom is elke vorm van hulp maatwerk
 • Individuele casussen, structureel, duurzaam.
 • Kinderen worden geholpen maar moeten ook zelf willen,
 • Leefomgeving moet inspireren en motiveren.
 • No nonsense mentaliteit
 • We opereren op het snijvlak tussen therapeutisch begeleiden (12-16) en op eigen benen staan (> 16)

>Back to top

 

Onze missie

Er zijn relatief veel niet thuiswonende kinderen die hulp kunnen gebruiken bij hun ontplooiing en ontwikkeling naar zelfstandigheid. Omdat zij onthecht zijn van hun thuissituatie ontbreekt het hen vaak aan een warm nest, ouderlijke inspiratie / steun bij vorming en nastreven van hun ambitie, een netwerk en/of financiële steun op bepaalde belangrijke momenten.

Het is onze missie om deze kinderen (via de zorginstelling) te ondersteunen bij hun ontplooiing en ontwikkeling naar zelfstandigheid. De ondersteuning kan bestaan uit tijd, steun, een woon/stage/werkplek, een mogelijkheid en/of geld dat vanuit een lokaal netwerk ter beschikking wordt gesteld.

Onze primaire doelgroep zijn jongeren vanaf 16 jaar, maar secundair richten wij ons ook op jongeren tussen 12 en 16 jaar en heeft de ondersteuning vooral als doel het zelfvertrouwen en zelfontplooiing te stimuleren evenals het opbouwen van een netwerk te ondersteunen.

 

Onze werkwijze

Wij creëren kansen door kinderen die behoefte hebben aan ondersteuning te verbinden aan kansgevers. Kansen kunnen varieren van hulp bij het zoeken van een stageplek tot coaching en mentoring van kinderen bij het voorbereiden op een sollicitatie.

Stichting Kanskaartje is een landelijk platform welke kinderen met een ondersteuningsbehoefte (via lokale zorginstellingen) en kansgevers uit de maatschappij bij elkaar brengt. Wij willen de brug slaan tussen de maatschappij en kinderen.

Wij werken op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Samenwerking met zorginstellingen staat centraal
 • Ondersteuningsverzoek komt op initiatief van het kind en via de zorginstelling
 • Elke vorm van ondersteuning is vrijwillig maar niet vrijblijvend, onafhankelijk, niet wederkerig en vindt altijd plaats via de zorginstelling, zodat zorg en hulp elkaar blijven(d) versterken
 • Het kind staat centraal en daarom is elke vorm van hulp maatwerk, structureel en duurzaam.
 • De ondersteuning is 2-richtingsverkeer, schept verantwoordelijkheid voor betrokken partijen, is inspirerend en motiverend
 • No nonsense mentaliteit

Stichting Kanskaartje pretendeert  geen expert in het begeleiden van deze jonge volwassenen te zijn, hiervoor blijven ouders en/of begeleiders van (jeugd)zorginstellingen verantwoordelijk. 

>Back to top

 

Onze organisatie

Geraakt door het lot, maar ook geïnspireerd door het potentieel van kinderen die niet meer thuis wonen, zijn we in 2013 gestart.
Vertrouwend op de zorginstellingen, de wil van individuen in de sector en het inzicht dat het ook anders kan zijn wij overtuigd dit ook waar te maken.

Dagelijks bestuur en grondleggers van Stichting Kanskaartje

 • Frank Rutgers, voorzitter
 • Tim Scholte, bestuurslid
 • Robert Pijselman, bestuurslid
 • Irmgard Dahlkamp, bestuurslid
 • Janet Dunning, secretaris, penningmeester

Stichting Kanskaartje werkt o.a. samen met;

 • YOUKÉ te Hilversum e.o.
  Youké staat voor sterke jeugd. Youké biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.
 • HVO-Querido te Amsterdam
  HVO-Q ondersteunt kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. Zij gaan daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. HVO-Querido heeft hart voor mensen; zij streven er naar hen te verbinden, helpen overlast te voorkomen en terug te dringen.
 • Stichting Anton Constandse Den Haag e.o.
  De Stichting Anton Constandse is uniek in herstel! De stichting werkt aan het ondersteunen van mensen met een ernstige psychische aandoening. Zij stellen de mens centraal, door alles binnen de organisatie in dienst te stellen van het individuele herstelproces van hun ruim 1250 cliënten

 

 

Onze sponsors

Hoofdspronsor: Lions HuizenStichting Kanskaartje.nl werkt samen met Youke, HVO Querido, Stichting Anton Constandse.

 

 

>Back to top